Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Inventarisatie van toepassingen van deformatiemeting met InSAR in Nederland

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's over deformatiemeting met InSAR

  • Per 28 november 2013 is het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR beschikbaar. Bij de aanbieding van het rapport is een samenvatting gemaakt, die duidelijk maakt wat deformatiemeting met InSAR in principe voor meerwaarde kan hebben voor het werk van Rijkswaterstaat. Zie daarvoor deze pagina. Daar staat ook de link naar het rapport.
  • Een overzicht van de techniek van radarinterferometrie oftewel InSAR en de wijze waarop daarmee ook in Nederland deformatie is te meten tot op onderdelen van een millimeter per jaar is te vinden op een aparte kennispagina. In het hoofdstuk in het rapport over de technische achtergronden is soortgelijke informatie te vinden, verder uitgewerkt en rijker geïllustreerd.
  • Nu is ook de samenvatting van het afstudeeronderzoek van Rens Swart opgenomen. In 2000 onderzocht hij hoe spectrale filtering in range en azimuth de coherentie van interferogrammen kon verbeteren. Dit onderzoek, dat signaaltheorie, remote sensing en geodesie combineert, is nog actueel.

Rapport en samenvatting 'Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR' beschikbaar

28 november 2013

Het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR is nu beschikbaar voor verspreiding onder betrokkenen en geïnteresseerden. Een officiële aanbieding volgt als het project in Noordoost-Groningen ook gereed is.

Bij de aanbieding van het rapport is een samenvatting gemaakt, die duidelijk maakt wat deformatiemeting met InSAR in principe voor meerwaarde kan hebben voor het werk van Rijkswaterstaat. Zie daarvoor deze pagina. Daar staat ook de link naar het rapport.

Rapport 'Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR' vervolledigd

30 augustus 2013

Swartvast heeft in opdracht van Rijkswaterstaat het rapport Praktische toepassing van deformatiemeting met InSAR, waarvoor eind 2011 gestart werd met een inventarisatie van proefprojecten en hun resultaten, vervolledigd. Het bevat een completer overzicht van praktijkcases, onderzoeksresultaten en projecten in het kader van Europese onderzoeksprogramma's. Ook zijn aan de hand van gesprekken de presentaties van de meest buitenlandse bedrijven die deformatiemeting met InSAR commercieel aanbieden verbeterd. Commentaar van Rijkswaterstaat-specialisten bij de InSAR-resultaten is verwerkt en maakt duidelijk dat inderdaad interpretatie een multidisciplinair aandachtspunt blijft.

Rijkswaterstaat oordeelt dat het rapport een belangrijke basis vormt voor de implementatie van deformatiemeting met InSAR in de RWS-praktijk. Daarom wordt nu gezocht naar een gelegenheid om het rapport op hoog niveau en onder veel RWS'ers onder de aandacht te brengen.

Dit rapport zal ook uitgangspunt zijn voor een project waarbij Rijkswaterstaat de toepassing van InSAR met conventionele deformatiemetingen zal vergelijken in een gebied waarin Rijkswaterstaat een actuele deformatieproblematiek kent. Hierbij zal ook een kosten-batenanalyse gemaakt worden. Daarop kan de beslissing worden gefundeerd om InSAR voor deformatiemetingen al dan niet in het operationele proces van RWS in te zetten.

Achtergrond

15 december 2011

Interferogram van atmosferisch model

Synthetisch (berekend) interferogram op basis van een model van de atmosferische signaalvertraging. Serieus onderwerp als grapje uitgewerkt en nu ook gebruikt op de titelpagina van het rapport. (Beeld uit Interferometrische overpeinzingen, L.M.Th. Swart, 2001)

InSAR oftewel radarinterometrie is een techniek waarmee het mogelijk is vanuit satellieten en vliegtuigen op grote schaal metingen te doen waaruit deformaties kunnen worden afgeleid met een precisie die kan oplopen tot 1 mm per jaar. Tot tien jaar geleden was de techniek vooral toepasbaar op relatief snelle deformaties, zoals in het geval van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De invloed van begroeiing op de beelden was een sterke beperking voor de toepassing in Nederland.

Omstreeks tien jaar geleden is de ontwikkeling van deze techniek in een stroomversnelling gekomen. Daarmee werd de deformatiemeting van harde objecten ook in Nederland succesvol. Sindsdien zijn er vele verkenningen en projecten uitgevoerd, ook binnen Rijkswaterstaat. Er zijn vele publicaties verschenen. Ook is radarinterferometrie als techniek om deformaties te kunnen monitoren dermate volwassen geworden dat niet alleen wetenschappelijke instituten deze ontwikkelen, maar dat dit monitoringsinstrument ook op commerciële basis wordt aangeboden.

Doelstelling

In de afgelopen tien jaar zijn verschillende diensten van Rijkswaterstaat op incidentele basis betrokken geweest bij (proef)projecten waarbij radarinterferometrie als deformatiemeettechniek op zijn merites werd beproefd. Niettemin bestaat bij Rijkswaterstaat geen goed overzicht over de uitgevoerde projecten en de conclusies met betrekking tot de praktische toepasbaarheid.

Swartvast kreeg van Rijkswaterstaat opdracht om door middel van een rapport inzicht te verschaffen in de binnen Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van deformatiemeting met InSAR en de resultaten daarvan te ontsluiten. Ook moet een toegankelijk oordeel worden gepresenteerd over de praktische toepasbaarheid.

Hoewel het rapport beoogt kennis te ontsluiten, is het primair gericht op potentiële gebruikers en adviseurs die niet met de technologie van InSAR bekend zijn. Om hen beter in staat te stellen de materie te beoordelen, zal dit rapport echter ook een inleidend technisch overzicht bevatten.

Het rapport beoogt de brug te slaan tussen expertise, aanbod en ontwikkelingen enerzijds en de praktische toepassing binnen Rijkswaterstaat anderzijds.

Aanpak

Voor het samenstellen van dit rapport is begonnen met een snelle inventarisatie van projecten, documenten en aanbieders. Vervolgens zijn betrokkenen, experts en commerciële aanbieders ondervraagd om een completer beeld te krijgen. De verzamelde informatie is vervolgens geanalyseerd en vertaald in een min of meer logisch opgebouwd document.

Het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat

Dit rapport verschijnt in het kader van het Corporatie Innovatieprogamma van Rijkswaterstaat, dat past binnen het nieuwe Ondernemingsplan 2015 en tot doel heeft innovatie maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van Rijkswaterstaat: het optimaal beheer van het hoofdwatersysteem, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Dit gebeurt onder meer door innovatie integraal onderdeel te maken van de processen op netwerkniveau (hoofdwegen, hoofdvaarwegen, hoofdwatersysteem), in plaats van dit per dienst en vakgebied te organiseren.

Het Corporatie innovatieprogramma is georganiseerd in zes clusters. Het onderwerp van dit rapport valt onder het cluster Slim Meten, Inwinnen en Testen (SMIT).

Resultaten

Deformatie voegovergangen A4-A13

Proefproject met TerraSAR-X-data van de snelweg A4-A13 bij Rijswijk. Overzicht van de bepaalde deformatiesnelheden in millimeter per jaar (links) en seizoensafhankelijke deformatie in millimeter per graad celsius. (Afbeelding uit Schouten, Van der Kolk en Hopman, 2011, overgenomen in het rapport voor Rijkswaterstaat)

Het project resulteerde in een rapport met een paragraaf per project waarvoor voldoende gegevens konden werden verzameld. Er zijn contacten geweest met verscheidene Rijkswaterstaat-diensten, het bedrijf Hansje Brinker en Deltares. Ook projecten buiten Rijkswaterstaat binnen Nederland konden worden behandeld: de bodemdaling in Kennemerland en bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, noordwest-Friesland en winkelcentrum 't Loon in Heerlen. Ook de resultaten van het project met de gemeente Diemen in verband met de ophogingen van het verzakkende maaiveld zijn gerapporteerd.

Er is een compacte lijst met conclusies met betrekking tot de toepasbaarheid van bepaalde deformatieverschijnselen gepresenteerd, aangevuld met enige algemene conclusies.

Per 28 november 2013 is het rapport beschikbaar. Bij de aanbieding van het rapport is een samenvatting gemaakt, die duidelijk maakt wat deformatiemeting met InSAR in principe voor meerwaarde kan hebben voor het werk van Rijkswaterstaat. Zie daarvoor deze pagina. Daar staat ook de link naar het rapport.

Pagina gepubliceerd 12 juni 2012, geactualiseerd 28 november 2013

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart