Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Cluster Slim Meten, Inwinnen en Testen van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat

Inleiding

25 februari 2011

Met het nieuwe Ondernemingsplan 2015 van Rijkswaterstaat is er ook aanleiding voor het opzetten van een nieuw Programma Corporate Innovatie van Rijkswaterstaat. De doelstelling is daarbij expliciet innovatie maximaal te laten bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van Rijkswaterstaat. Dit gebeurt onder meer door het positioneren van het middel innovatie aan de 'voorkant' van het proces en op programmaniveau, in plaats van aan het eind van het proces. Innovatie wordt meer integraal benaderd, dus op netwerkniveau in plaats van op het niveau van de afzonderlijke diensten en vakgebieden, en wordt gesteld in termen van aansprekende uitdagingen en concrete doelstellingen. Dat het nieuwe corporate innovatieprogramma belangrijk is, blijkt ook wel uit het feit dat dit rechtstreeks valt onder en persoonlijk wordt getrokken door de plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat.

Het corporatie innovatieprogramma valt uiteen in zes clusters. Een ervan is Slim Meten, Inwinnen en Testen (SMIT). Om een goede onderlinge samenwerking mogelijk te maken en de Rijkswaterstaatopgave succesvol aan te kunnen gaan, is een efficiënte en effectieve informatievoorziening die past bij de opgave van Rijkswaterstaat cruciaal. De informatiebehoefte wordt (deels) ingevuld door metingen en monitoring, aangevuld met informatie uit modellen, en deze informatie wordt voortdurend getest.

Rijkswaterstaat heeft een jarenlange ervaring met meten, modelleren en monitoren. Toch is er nog een duidelijke meerwaarde te halen uit innovaties op dit terrein. Door te innoveren kan de efficiëntie van de meetsystemen en monitoringsstrategieën worden verbeterd en de effectiviteit van deze technieken toenemen. Beide dragen bij aan de Rijkswaterstaatdoelstelling om 'meer met minder' te doen.

De bijdrage van Swartvast

Onder leiding van clusterleider Kyra van Onselen van Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst en in nauwe samenwerking met RWS-medewerkers heeft Rens Swart (Swartvast) innovatieprojecten en verwante trajecten van Rijkswaterstaat geïnventariseerd. Hiervan werden onder meer posters gemaakt, die tijdens de startbijeenkomst in het LEF Future Centre in Utrecht op 2 februari 2011 werden getoond. Ook zijn verscheidene inventarisaties en ideeën grafisch weergegeven in de vorm van 'mindmaps': de ervaring wijst uit dat dit het creatieve proces dat het begin van innovatie is erg kan stimuleren en dat bleek op deze dag ook.

Swartvast heeft voorts relaties gelegd met het oog op het cluster, waarbij Rens Swart profijt trok van zijn grote netwerk binnen Rijkswaterstaat en kennis van meten, projecten op dat gebied en waterbeheer. Geïnteresseerden en verbindingen binnen Rijkswaterstaat, Deltares, andere kennisinstituten en de markt werden bij elkaar gebracht. Voorts kwamen tijdens de verschilllende creatieve sessies in het LEF vele ideeën naar boven. Al deze aspecten werden door Rens Swart tot een gestructureerd verslag verwerkt.

Onderzoeksvragen uit heden en verleden

De bijeengebrachte onderzoeksvragen die op verschillende vakgebieden binnen Rijkswaterstaat en kennisinstituten actueel zijn geweest of nog zijn. Een grote poster met deze vragen werkt in praktijk stimulerend en communicatief en dat bleek ook op de startbijeenkomst van het Corporate Innovatieprogramma van Rijkswaterstaat op 2 februari 2011 © Rens Swart

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart