Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Informatiebehoeftebepaling waterkeringbeheer

Inleiding

Laatste wijziging 29 mei 2007

Door de toenmalige Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat is in 2002 onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders. Het oogmerk was het onderzoek naar en de ontwikkeling van remotesensingtechnieken door de toenmalige afdeling remote sensing af te stemmen op de informatiebehoefte van de gebruiker.

In het rapport Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie is deze informatiebehoefte vertaald in inspectieparameters die gerangschikt zijn naar mate waarin deze gekwantificeerd konden worden en door waterkeringbeheerders van belang werden geacht. Onderaan deze paragraaf is dit rapport, alsmede een samenvatting ervan, op te halen als bestand.

Samenvatting

— Wouter Zomer (destijds Infram, nu BZ Innovatiemanagement) en Rens Swart (destijds Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, nu Swartvast)

Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van waterkeringen (o.a. dijken, duinen, zeeweringen, boezemkades) is cruciaal om de veiligheid van de mensen en investeringen in het land erachter te kunnen waarborgen. Door intensiever gebruik van de ruimte en het in werking treden van de Wet op de waterkering wordt de informatiebehoefte rondom de waterkering steeds groter. Wellicht kan remote sensing (RS) een alternatief of aanvulling vormen voor de huidige methoden van informatie-inwinning.

Voor dit onderzoek is devolgende probleemstelling gedefinieerd:

  • Welke informatiebehoefte hebben waterkeringbeheerders met betrekking tot waterkeringen?

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn vraaggesprekken gevoerd met waterkeringbeheerders. De in deze vraaggesprekken verkregen informatie heeft tot de volgende conclusies geleid:

  • de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders is aan de hand van inspectieparameters in grote mate specifiek, kwantitatief (meetbaar) geformuleerd;
  • de inspectieparameters waarover een grote informatiebehoeftebestaat en die goed specificeerbaar en kwantificeerbaar bleken, hebben een hoge prioriteit om te betrekken in een vervolgfase.

Doordat de informatiebehoefte (compleet) is gekwantificeerd, is een start naarde volgende fase mogelijk. Daarnaast bleek uit de vraaggesprekken een sterke behoefte om uit te zoeken of in de informatiebehoefte met RS kan worden voorzien en of RS kan concurreren met huidige methoden.

Aan de hand van de in deze fase verkregen informatie kunnen aanbieders van RS-technieken nagaan en beslissen of er technieken zijn waarmee zij in de informatievraag kunnen voorzien.

Vervolg

Hoewel genoemd rapport uit 2003 stamt, is het nog steeds actueel en waardevol uitgangsmateriaal. Het is hieronder digitaal beschikbaar en binnenkort ook weer op papier (neem contact op met Rens Swart).

Op het rapport zou een inwinningsstrategie worden gebaseerd. Door geldgebrek is dit in 2003 niet gebeurd. Het in het kader van het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen geschreven rapport Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken is hiervoor een eerste aanzet (zie op genoemde pagina). In het project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen wordt dit verder uitgewerkt.

Rapport en samenvatting

L.M.Th. Swart en W.S. Zomer, Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie, RWS Meetkundige Dienst, januari 2003 14 MB
L.M.Th. Swart en W.S. Zomer, Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie: samenvatting en conclusies, RWS Meetkundige Dienst, januari 2003 100 kB

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart