Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Programma Verbetering inspectie waterkeringen

Concept Handreiking inspectie waterkeringen

VIW, april 2009

Het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) heeft tot doel de dagelijkse praktijk van de visuele inspectie van waterkeringen onder normale omstandigheden te verbeteren door het bundelen van kennis en het uniformeren van de aanpak. De verbeterde aanpak wordt vastgelegd in een handreiking inspectie waterkeringen en is gericht op zowel het strategisch-tactische niveau van bestuur en management als op de uitvoering en verwerking van de inspectie: het operationele niveau. Het programma is inmiddels in een tweede fase: VIW-2. In deze fase komt de nadruk te liggen op het in praktijk brengen van de in VIW-1 ontwikkelde methodiek en toepassingen. De handreiking is nog een groen concept van Rijkswaterstaat en Stowa, dat in 2012 definitief wordt gemaakt.

Aanpak verbetering inspecties waterkeringen

Rens Swart & VIW, mei 2007

Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspectie van waterkeringen. Het plan van aanpak daartoe heeft staatssecretaris mevrouw Schultz van Haegen en de waterschappen via STOWA doen besluiten middelen beschikbaar te stellen voor onderzoek naar verbeteringen van inspectie van waterkeringen.

Conform het plan van aanpak is het eindproduct een handreiking inspectie waterkeringen. In de handreiking worden richtlijnen opgenomen voor inrichting en uitvoering van inspecties. De richtlijnen zullen betrekking hebben op de deelprocessen waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren als mede op voorzieningen ten behoeve van de borging van de kwaliteit. De handreiking wordt inhoudelijk opgebouwd uit de producten die in de periode van 2004 tot en met 2007 worden opgeleverd. De handreiking vormt de afronding van het onderzoek.

Onlangs is conform het plan van aanpak een inventarisatie en analyse van huidige inspecties van waterkeringen uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport Onderzoek verbetering inspectie waterkeringen. Stroomlijning van inrichting en uitvoering van inspecties. In dit rapport worden vijftien punten voor verbetering van inspecties beschreven. Ook zijn er aanbevelingen opgenomen over de uitwerking van de verbeterpunten. Prioriteit wordt gegeven aan producten die directe ondersteuning kunnen bieden aan de inrichting en uitvoering van met name visuele inspecties.

Inspecties behoren centraal te staan in het beheer van waterkeringen en worden uitgevoerd om activiteiten in het kader van het beheer te initiëren. De beheerder hoort te weten aan welke normen de waterkeringen moet voldoen, hoe de toetsing aan de normen zal gaan plaatsvinden en welk beheerregime op de waterkeringen van toepassing is.

In het plan van uitwerking worden de projecten weergegeven die zijn gericht op verbetering van de inrichting en uitvoering van inspecties door de beheerders. Een aantal projecten is in uitvoering:

Een overzicht van het programma van projecten, de stand van zaken per 1 januari 2007 en een zicht op wat er in de komende twee jaar op stapel staat, biedt het Programma van projecten, dat hieronder als pdf-bestand is opgenomen. Het is eigenlijk een soort jaarverslag.

Daarnaast wordt jaarlijks in maart een kennisdag georganiseerd. Een verslag van de workshop over de toepassing van remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen op de laatste kennisdag (9 maart 2007 in Bussum) vindt u op de pagina van genoemd project.

Op de webstek van het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) vindt u meer informatie over de projecten in uitvoering en de kennisdag.

Binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen wordt nauw samengewerkt met het project IJkdijk. Zie de webstek van IJkdijk.

Relevante documenten

G.M. Moser, Verbetering Inspectie Waterkeringen. Voortgang Programma van Projecten. IJkpunt 01012007, STOWA/RWS DWW, januari 2007 (overzicht projecten, stand van zaken januari 2007 en zicht op komende activiteiten) 3,2 MB
G.M. Moser, F.J.J. Thijs en W.S. Zomer, Onderzoek verbetering inspectie waterkeringen. Stroomlijning van inrichting en uitvoering van inspecties, STOWA-rapport 2005 30; DWW-rapport 2005 068, oktober 2005 1,8 MB
G.M. Moser en W.S. Zomer, Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken. STOWA-rapport 2006 10; DWW-rapport 2006 60, juli 2006 3,1 MB

Hieronder zijn enkele documenten betreffende projecten binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen opgenomen. Voor documenten betreffende de projecten waarin Swartvast participeert: zie

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart