Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat

12 oktober 2008

Met betrekking tot het ruimtevaartbeleid in Nederland en de uitvoering daarvan ligt het accent voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op het gebruik voor de beleidsterreinen van het departement. Vanuit deze rol neemt het departement deel aan verscheidene gremia en wordt voor afstemming en uitwisseling gezorgd met andere departementen en nationale en internationele instituten en organen.

Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is er een commissie die enkele malen per jaar vergadert om de initiatieven met betrekking tot ruimtevaart binnen het departement op elkaar af te stemmen. In deze Departementale Commissie Ruimtevaart (DCR) hebben onder andere directeuren van het KNMI, de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat en het departement zelf zitting.

Naar aanleiding van mededelingen over ontwikkelingen en initiatieven met betrekking tot aardobservatie bij Rijkswaterstaat van directeur data van de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat, Raymond Feron, werd in de DCR besloten dat Rijkswaterstaat een overzicht zal geven van de inspanningen bij Rijkswaterstaat op het gebied van ruimtevaart. Swartvast werd gevraagd dit overzicht op te stellen.

Het rapport Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat, statusrapport aardobservatie en plaatsbepaling geeft een overzicht van de toepassingen van ruimtevaart die bij Rijkswaterstaat in gebruik zijn dan wel op haalbaarheid zijn onderzocht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de twee terreinen aardobservatie en plaatsbepaling. Daarnaast komen kort twee overige toepassingsterreinen aan de orde: satellietcommunicatie en tijdsynchronisatie.

Dit rapport sluit tevens een periode af waarin Rijkswaterstaat zelf nadrukkelijk betrokken was bij de gehele ontwikkeling van onderzoek tot implementatie. De omvorming van de specialistische diensten van Rijkswaterstaat naar landelijke diensten en het volwassen worden van de markt heeft ertoe geleid dat de rol van Rijkswaterstaat is verschoven naar die van inkoper en gebruiker.

Rijkswaterstaat verwacht dat het gebruik van ruimtevaarttoepassingen in de toekomst verder zal toenemen. Europese richtlijnen en initiatieven zoals Kopernikus (voorheen GMES) en Galileo helpen hierbij.

Eindrapport beschikbaar

11 maart 2010

In overleg met Rijkswaterstaat is het eindrapport nu algemeen beschikbaar gesteld. U kunt het hieronder als pdf-bestand ophalen.

L.M.Th. Swart, I.M.H. Janssen, R.C. van Oort en K.I. van Onselen, Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat. Statusrapport aardobservatie en plaatsbepaling, Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, oktober 2008 8,4 MB

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart