Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Actieprogramma Areaalgegevens op Orde Rijkswaterstaat

4 mei 2009

Swartvast ondersteunt Rijkswaterstaat bij de opstelling van een actieprogramma voor het op orde krijgen van de areaalgegevens, die Rijkswaterstaat nodig heeft bij zijn dagelijks werk. Door analyse en synthese van beleidsuitgangspunten, doelstellingen, ideeën en documentatie ontstaat in een creatief iteratief proces met de programmamanager logisch gestructureerd, welgeformuleerd en doelmatig actieprogramma.

Achtergrond: Agenda 2008–2012 Rijkswaterstaat

De maatschappij verwacht van Rijkswaterstaat een andere houding. In het Ondernemingsplan zette Rijkswaterstaat in 2004 een aantal vernieuwingsstappen, met als belangrijkste oogmerken publieksgericht te opereren en de organisatie effectief in te richten. Als aandachtsgebieden werden genoemd:

  • 'publieksgerichte netwerkmanagement': focus op de gebruiker;
  • 'huis op orde': betere controle over organisatie en financiën;
  • 'meer kwaliteit met minder mensen', dus fundamenteel anders werken;
  • 'markt, tenzij': creativiteit van de markt gebruiken waar dat kan.

De Rijkswaterstaat Agenda 2008–2012 is het vervolg ('doorstart') op het ondernemingsplan. Rijkswaterstaat formuleerde een missie:

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken beheert en ontwikkelt

of toegankelijker en aansprekender

Rijkswaterstaat werkt voor u aan

  • droge voeten,
  • voldoende en schoon water,
  • vlot en veilig verkeer over weg en water en
  • betrouwbare en bruikbare informatie.

De eerste drie punten worden binnen Rijkswaterstaat de drie 'netwerken' genoemd: de eerste twee beschrijven de taken voor het hoofdwatersysteem, het derde de taken voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Voor de uitvoering van deze taken is informatie nodig. De primaire taken van Rijkswaterstaat worden de primaire processen genoemd.

Taken en domeinen bij de drie infrastructurele netwerken van Rijkswaterstaat

Het Ondernemingsplan van Rijkswaterstaat illustreert met de hiernaast afgebeelde matrix de drie infrastructurele netwerken wegennet, vaarwegennet en watersysteem. Elk van de blokjes wordt een domein genoemd. Dit maakt een zekere hiërarchie in taaktypen inzichtelijk. De taken en mandaten van de landelijke diensten overstijgen deze domeinen. Informatievoorziening kan als een vierde netwerk gezien worden, zowel conceptueel als fysiek.

De gewenste vernieuwingsstappen zijn geformuleerd in de vorm van een aantal 'pijlers', waarop de aandacht zich als eerste richt. Het voert hier te ver daarop nu in te gaan, maar een aantal uitvoeringsprogramma's komt voort uit deze pijlers.

Areaalgegevens op orde

Rijkswaterstaat beheert in Nederland een groot 'areaal': de fysieke objecten (met een moderne kreet assets oftewel gewoon activa) die Rijkswaterstaat bezit en beheert ten behoeve van de primaire processen van de drie netwerken. Voor een goede taakvervulling dient Rijkswaterstaat van haar areaal de kwantiteit (wat, waar, hoeveel), de kwaliteit (technisch, functioneel en ecologisch) en de prestatie en het gebruik te weten.

In praktijk blijken deze areaalgegevens niet altijd op orde. Het doel van de pijler 'Areaalgegevens op Orde' is om de areaalgegevens op orde te krijgen en te houden, dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat op landelijk en regionaal niveau op eenduidige wijze, continu en on-line inzicht heeft in de aard en onderhoudsstaat van gedefinieerde objecten binnen de netwerken van Rijkswaterstaat.

De Data-ICT-Dienst (DID) is de landelijke Dienst van Rijkswaterstaat die is belast met de realisatie, instandhouding en ontwikkeling van de informatievoorziening ten behoeve van alle geledingen van Rijkswaterstaat. De DID speelt dus een belangrijke rol in het op orde krijgen en houden van de areaalgegevens.

Het Actieprogramma Areaalgegevens op Orde

Om te bereiken dat de informatievoorziening minder product- en activiteitgeoriënteerd en minder versnipperd is en beter is geïntegreerd in de primaire processen van Rijkswaterstaat, wordt onder leiding van programmamanager Luuk Bosch een actieprogramma uitgevoerd.

De doelstelling van dit Actieprogramma areaalgegevens op orde is als Data-ICT-Dienst een geïntegreerde, uniforme, excellente dienstverlening in te richten, te leveren en te onderhouden ten dienste van de primaire processen en daarmee Rijkswaterstaat met een optimale informatievoorziening te ondersteunen bij zijn primaire processen. Daarmee geeft de Data-ICT-Dienst optimaal invulling aan haar rol als regisseur en facilitator van de informatievoorziening voor de primaire processen.

Het Actieprogramma vertaalt de doelstelling in concrete acties en sluit daarbij nauw aan bij bestaande producten en diensten en de doelstellingen van de Data-ICT-Dienst.

De rol van Swartvast

Swartvast ondersteunt programmamanager Luuk Bosch en zijn kernteam bij het analyseren en synthetiseren van beleidsuitgangspunten, doelstellingen, ideeën, documentatie en bijdragen van medewerkers en leiding. In een creatief iteratief proces met de programmamanager zorgt Swartvast dat dit leidt tot een overzichtelijk, logisch gestructureerd, welgeformuleerd en doelmatig actieprogramma.

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart