Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Betrokkenheid Swartvast bij het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's over het AHN en laseraltimetrie

Lees ook de volgende gerelateerde informatie:

Inleiding

Swartvast is op verschillende wijzen betrokken geweest en nog betrokken bij het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Op deze pagina wordt deze betrokkenheid in chronologische volgorde beschreven. Naast de hier genoemde activiteiten zijn er vele contacten met waterschappen, vliegbedrijven, potentiële gebruikers en andere organisaties.

De Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL)

31 maart 2010

De betrokkenheid van Swartvast bij het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) begon met de rol van Rens Swart als expert in de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL). Deze werkgroep werd in 2006 door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) ingesteld om de toepassing van laseraltimetrie ten behoeve van het waterkeringbeheer te stroomlijnen. In nauw overleg met de waterkeringbeheerders in de werkgroep werden eisen en specificaties voor aanbesteding van laseraltimetrie voor waterkeringbeheer vastgesteld en werd actuele kennis ontsloten via een naslagrapport. Zie de pagina over deze Werkgroep op onze website.

Omdat de specificaties van de tweede generatie AHN waren opgesteld met het oog op een breed gebruik binnen de waterschappen, inclusief waterkeringbeheer, zocht de WGL aansluiting bij het AHN. De Stuurgroep AHN stelde data van de proef, die in 2007 met Waterschap Zeeuwse Eilanden werd uitgevoerd, ter beschikking. Rens Swart voerde op deze data analyses uit om de data op zijn geschiktheid voor het gebruik voor waterkeringbeheer (waaronder toetsing en stabiliteitsberekeningen) te toetsen.

Aanbesteding inwinning AHN-2 voor 2009

3 november 2008 en 9 februari 2009 (herschreven 1 april 2010)

Swartvast is betrokken bij de aanbesteding van het AHN voor 2009. Rens Swart is door Rijkswaterstaat DID in oktober 2008 gevraagd zitting te nemen in het aanbestedingsteam als technisch-inhoudelijk expert. Dit team, verder bestaande uit Leon Hendriks van Aerovision, Willy van Leusden van de afdeling inkoop van de DID, Niels van der Zon als adviseur laseraltimetrie van de DID en Schelte Kooistra als geo-aanbestedingsman van waterschap Hunze en Aas, beoordeelde de binnengekomen offertes en verzorgde de selectie van de drie bedrijven die de inwinning van het AHN in 2009 zullen uitvoeren.

Het aanbestedingstraject is erop afgestemd de vluchten in het bladloze seizoen te laten plaatsvinden. Het is telkens voor alle betrokkenen weer hard werken: de opdrachtgever met zijn aanbestedingsdocumenten en beoordeling en de inschrijvers om tijdig een winnende offerte te maken op basis van het uitgebreide Beschrijvend Document en de Nota's van Inlichtingen. De publicatie van het Beschrijvend Document, met daarin de procedure en de beschrijving van de Eisen, was op 16 oktober 2008 (op www.aanbestedingskalender.nl, de nationale site voor het publiceren van aan te besteden opdrachten). Vervolgens volgden er twee ronden van vragen en de openbare beantwoording daarvan in de Nota's van Inlichtingen. Eind november was de uiterste inleverdatum voor de offertes.

De tussen 1 februari en 1 april 2009 in te winnen gebieden zijn de volgende:

  • perceel 1 (noordoost): Hunze en Aas, Noorderzijlvest (357.000 ha);
  • perceel 2 (zuidwest): Brabantse Delta, Zeeuws Vlaanderen (243.190 ha);
  • perceel 3 (midden): Zuiderzeeland, Waternet (215.940 ha).

De inschrijvers moeten voor alle percelen inschrijven, maar omwille van een goede marktontwikkeling kan elke inschrijver maar één perceel gegund krijgen. In de offertes dient de onderbouwing van de eisen opgenomen te worden, die bestaan uit juridische, bedrijfseconomische en technisch-inhoudelijke aspecten. Daarnaast beschrijven de inschrijvers hoe zij aan de wensen willen voldoen. Het gaat daarbij vooral om de onderbouwing van de specificaties en de wijze waarop deze via een plan van aanpak en een kwaliteitsplan gerealiseerd worden. In de beoordeling telt de prijs slechts voor 40% mee via een bepaald wegingsmechanisme.

Het aanbestedingsteam heeft enkele weken hard gewerkt. Er zijn immers vijf inschrijvers, die elk een offerte voor elk van de drie percelen hebben gemaakt. Deze documenten zijn elk tussen de 100 en 180 pagina's dik. Het Beschrijvend Document (het bestek voor de Europese Aanbesteding) van de DID is 73 pagina's dik en bevat 124 eisen en nog vele andere onderdelen. Hou dat maar eens heel scherp. Het gaat immers om grote belangen en er dient niet alleen een goed product te ontstaan, maar de bedrijven hebben ook recht op een zeer goed onderbouwde beoordeling en gunningsbeslissing. Het was een zeer intensief, maar ook zeer interessant traject!

Gunning inwinning en controle AHN-2009

10 maart 2009 (herschreven 1 april 2010)

De gunning van de inwinning van de drie bovengenoemde percelen was op 18 december 2008 bekend en was als volgt:

  • perceel 1 (noordoost), Hunze en Aas, Noorderzijlvest (357.000 ha): TerraImaging;
  • perceel 2 (zuidwest), Brabantse Delta, Zeeuws Vlaanderen (243.190 ha): Fugro Aerial Mapping;
  • perceel 3 (midden), Zuiderzeeland, Waternet (215.940 ha): Blom Aerofilms.

Zoals elders uiteengezet, wordt in de nieuwe opzet van het AHN ook de controle uitbesteed. Dit gebeurt in twee percelen. Bij deze aanbesteding Swartvast niet betrokken geweest. In juni 2009 was de gunning bekend. Deze werd als volgt:

  • perceel 1 (zuid), Brabantse Delta, Zeeuws Vlaanderen, Zuiderzeeland (Waternet is door de Schipholproblematiek niet ingewonnen): NEO;
  • perceel 2 (noord), Hunze en Aas, Noorderzijlvest: Geodelta.

Zie voor meer informatie over het AHN in 2009 de website van het AHN.

Uitvoering AHN-2009: Rens Swart projectleider

10 maart en 23 november 2009

Voor de percelen 2 en 3 van de inwinning en perceel 1 van de controle is Rens Swart van Swartvast door Het Waterschapshuis gevraagd als projectleider op te treden. Hij werkt hierbij nauw samen met programmamanager René van der Velden en de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat.

De uitvoering van het AHN voor 2009 komt neer op het leiden van de aannemers die de inwinning uitvoeren en vervolgens de aannemers die de controle uitvoeren. Bij de oplevering van de producten en de communicatie tussen inwinner en controleur komt veel communicatie en leiding kijken.

De projectleiding van AHN-2009 was tussen 2 maart en 18 december 2009 de belangrijkste activiteit van Swartvast.

In 2010 zal de projectleiding van het AHN worden verzorgd door een projectleider in dienst van Het Waterschapshuis. 23 november 2009 werd bekend dat Niels van der Zon, adviseur bij Rijkswaterstaat DID, per 1 januari 2010 de nieuwe AHN-projectleider bij Het Waterschapshuis zal worden. Niels is een goede bekende van de AHN-organisatie: hij is als adviseur bij het AHN betrokken en is voor 2009 vervanger van Rens Swart als projectleider AHN. Rens Swart, eigenaar van adviesbureau Swartvast, continueert zijn werkzaamheden voor Swartvast en is niet rechtstreeks meer betrokken bij het AHN.

Swartvast maakt nieuwe website van het AHN

7 oktober 2009

In oktober 2009 kreeg Swartvast de opdracht om een nieuwe website voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) te ontwikkelen. Dit was vooral omdat er behoefte was aan actuelere en consistentere teksten en de structuur ondoorzichtig was, maar ook omdat daarmee gelijk gebruikgemaakt kon worden van de technische standaardisatie in de vorm van het gezamenlijke platform van de waterschappen, wat het onderhoud zou vergemakkelijken.

Omdat dit een apart project was voor Swartvast, is hieraan een aparte pagina op deze website gewijd.

Controle AHN-2010 door NEO

12 juli 2010

Het aardobservatiebedrijf NEO in Amersfoort is sinds het begin van de tweede generatie AHN in 2008 betrokken geweest bij de kwaliteitscontrole. Ook in 2010 is de controle van een van de twee percelen van het AHN weer aan NEO uitbesteed. Het gaat met name om de waterschappen Veluwe, Vallei en Eem en Amstel, Gooi en Vecht.

NEO heeft een beroep gedaan op Rens Swart om gedurende een deel van de controlewerkzaamheden in juli en augustus 2010 het controleteam te komen versterken. De werkzaamheden behelzen onder meer de voorbewerking van de kolossale databestanden om de controle efficiënt te doen verlopen de inhoudelijke controle zelf van onder meer de absolute en relatieve hoogte en ligging van de laserdata aan de hand van de bestanden en metingen van de inwinnende aannemer (in dit geval Fugro Aerial Mapping) en de referentiemetingen die door de waterschappen zijn aangeleverd.

Lees verder

Bovenaan deze pagina zijn verwijzingen naar pagina's met meer informatie over het AHN te vinden.

Laatste wijziging 2 december 2010

Advies en informatie: contact

Swartvast heeft, zoals uit deze en de andere pagina's al blijkt, een ruime ervaring met en een diepgaande kennis van laseraltimetrie en het AHN. Voor advies omtrent het gebruik van laseraltimetrie en het AHN wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart